Особливості патентування винаходів у США

2015-05-10

Бажання національних та іноземних заявників отримати правову охорону за патентом на винахід у США є виправданим з декількох позицій. По-перше, національним патентним законодавством даної країни встановлені ефективні механізми захисту прав на запатентовані об’єкти інтелектуальної власності. По-друге, сприятливі соціально-економічні умови ведення бізнесу у Сполучених Штатах, із застосуванням патентів на винаходи, дають змогу патентовласникам отримати значні прибутки. Якщо Ви бажаєте отримати патент на винахід у США, то наступна інформація буде корисною для Вас.

Визначення винаходу у юрисдикції США

Винахід — це об’єкт науково-технічної творчості, який за патентним законодавством США повинен поєднувати у собі наступні властивості:

 • утилітарність (корисність) для задоволення потреб потенційних користувачів такого виробу або його застосування у виробничо-технологічному процесі для створення товарів та надання послуг у певній сфері економічної діяльності;
 • можливість практичного використання винаходу за цільовим призначенням, яке заявлено винахідником;
 • відповідність існуючому рівню науково-технічного прогресу людства.

На відміну від промислового зразка, який охороняє зовнішній вияв візуальних декоративних та ергономічних характеристик, які втілені або застосовані у певному виробі, під правову охорону винаходу потрапляє спосіб використання чи особливості функціонування винайденого об’єкта.

Варто наголосити на тому, що у США не можна отримати патент та забезпечити правову охорону на такий об’єкт інтелектуальної власності як корисна модель, оскільки це не передбачено національним патентним законодавством Сполучених Штатів. Заявлений об’єкт науково-технічної творчості повинен відповідати усім вимогам патентоздатності, які втілені у новизні, винахідницькому рівні та промисловій придатності.

Об’єктивні закони природи, фізичні явища, абстрактні ідеї чи пропозиції, що не можуть бути втілені у виробництві; об’єкти, що суперечать публічному порядку та моральним цінностям суспільства, не можуть бути запатентовані та не підпадають під правову охорону у якості винаходу.

Засвідчення прав на винахід за національним патентним законодавством США

У Сполучених Штатах правоохоронний документ на винахід позначається спеціальним юридичним терміном “Utility patent”. Патент на винахід є видом права власності особи, яка своєю інтелектуальною творчою діяльністю створила об’єкт науково-технічного спрямування. Він може бути виданий будь-якому суб’єкту, який винайшов новий і корисний:

 • процес (дію чи метод, який включає в себе виробничі та технологічні процеси);
 • технічний пристрій, промисловий виріб або його невід’ємну частину;
 • склад речовини (наприклад, штучно створену хімічну сполуку або суміш хімічних інгредієнтів, що наділені певними новими властивостями);
 • суттєве поліпшення уже існуючого промислового виробу, речовини, процесу;
 • інший об’єкт інтелектуальної власності, що підпадає під критерії патентоспроможності винаходу.

Особливістю патентного законодавства США є можливість отримання правової охорони не лише на традиційні винаходи під якими розуміють вище перелічені об’єкти, а й на методи ведення підприємницької діяльності (бізнесу).

Патент, виданий за юрисдикцією США, наділяє винахідника обмеженими у часі майновими правами, а саме — забороняти іншим суб’єктам виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, реалізувати або обмежувати імпорт продукції у якій втілено (застосовано) винахід в США. Власник патенту на винахід розпоряджається ним на власний розсуд, тобто може використовувати його у власних комерційних цілях або уступати права за ним іншим особам.

Зазвичай, строк правової охорони майнових прав, засвідчених патентом, становить 20 років з моменту подання заявки на винахід у США, а в особливих випадках — з моменту подання попередньої заявки на винахід. Патент, виданий у США, забезпечує охорону прав на винахід лише в межах територій на яку поширюється юрисдикція Сполучених Штатів.

Важливим аспектом забезпечення правової охорони винаходу за допомогою патента є сплата відповідних зборів за підтримання його чинності, яка відбувається тричі протягом дії патенту, з моменту отримання такого правоохоронного документа заявником.

Особливості реєстрації винаходу у США:

Уповноваженою державною установою у США на опрацювання заявки та видачу патента на винахід є Відомство США по патентам та торговим маркам (The United States Patent and Trademark Office — USPTO). Щорічно даною установою отримується близько 500 000 заявок, серед який переважна більшість “nonprovisional applications” на винаходи. Патентне відомство США приймає рішення про можливість видачі патента у кожному конкретному випадку з врахуванням особливостей індивідуальної заявки на винахід.

Особа, яка бажає отримати правову охорону винаходу в США, може скористатися двома доступними шляхами його державної реєстрації:

 1. безпосереднього звернення із заявкою на винахід до Відомства США по патентам та торговим маркам (USPTO), що доцільно у разі реєстрації такого об’єкта тільки у межах юрисдикції даної державі;
 2. скористатися можливістю подачі міжнародної заявки до Міжнародного бюро ВОІВ на отримання патента на винахід відповідно до Договору про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року.

Перед подачею заявки на винахід у США, заявнику варто провести попередній патентний пошук, з метою виявлення відомостей про подібні зареєстровані винаходи у США та проведення оцінки критеріїв патентоспроможності заявленого об’єкта.

Існує два види заявок на видачу патента на винахід, які повинні бути складені англійською мовою та відповідати усім формальним вимогам Відомства США по патентам та торговим маркам:

Попередня заявка (так звана “Provisional Application”) — швидка та менш фінансово затратна можливість для винахідників, яка передбачає встановлення дати розкриття суті винаходу шляхом подання заявки в межах юрисдикції США. У такій заявці не описується формула винаходу, а кваліфікаційна експертиза на заявлений об’єкт патентним відомством не проводиться. Ця заявка автоматично втрачає чинність після 12 місяців з дня її отримання патентним відомством США та не приймається до розгляду цією установою після моменту спливу її чинності. Відомості про подачу попередньої заявки можуть бути використані у подальшому при зверненні до патентного відомства США з метою подачі “nonprovisional application”.

Подібне слугує для:

 • встановлення дати пріоритету щодо заявленого винаходу на користь заявника;
 • аналізу отримання переваги серед конкурентного середовища протягом дії попередньої заявки (наприклад, дослідити майбутній економічний, соціальний ефект від промислового застосування об’єкта патентного права; налагодити договірні стосунки з потенційними партнерами щодо використання винаходу на ринку США, шляхом укладання ліцензійних договорів, договору франчайзингу, тощо);
 • заявлення більш ранньої дати, з якої буде поширюватися дія майнових прав на винахід в США за майбутнім патентом на винахід.

Офіційна заявка на отримання патенту під назвою “Nonprovisional Application”, після подання якої заявником до патентного відомства США, передбачає проведення відповідних експертних процедур на виявлення та дотримання усіх необхідних умов патентоспроможності заявленого об’єкта інтелектуальної власності та формальних вимог — подання усіх документів для його державної реєстрації.

Складовими елементами даної заявки є:

 • супровідний лист з вказанням назви заявленого винаходу, інформації щодо заявника та іншою інформацією про розкриття відомостей та сфери його майбутньої охорони, що стосується державної реєстрації винаходу;
 • специфікація — викладена у точній розгорнутій формі інформація-опис щодо заявленого винаходу. У ній розкривається суть об’єкта, найкращий спосіб реалізації заявленого винаходу: від способу та процесу виготовлення винаходу до моменту його використання. В описанні формули винаходу використовується чітка термінологія, яка зрозуміла для фахівця у сфері знань до якої належить заявлений винахід;
 • ілюстрація винаходу (зображення, креслення, схеми), у разі їх необхідності;
 • обґрунтування заявника щодо можливості винесення позитивного рішення про видачу патента на цей об’єкт;
 • документи, що підтверджують сплату зборів за подання заявки, проведення кваліфікаційної експертизи винаходу та інших витрат, пов’язаних із видачею правоохоронного документа.

Після отримання офіційної заявки на отримання патента на винахід, Відомством США по патентам та торговим маркам здійснюється формальна експертиза з метою виявлення порушень документального оформлення поданої заявки на винахід. У разі дотримання заявником усіх формальних вимог патентного законодавства та вимог процедурних регламентів США, USPTO здійснює офіційну публікацію відомостей про отримання заявки на винахід.

Найдовшим етапом державної реєстрації винаходу в США є проведення кваліфікаційної експертизи заявленого винаходу на відповідність цього об’єкта критеріям патентоспроможності, які висунуті патентним законодавством США. За результатами проходження даного етапу, патентним відомством США приймається одне з двох рішень: про задоволення заявки та видачу патента на винахід або відхилення заявки на видачу патенту.

Після отримання бажаного патента на винахід заявник самостійно вживає усіх заходів щодо комерціалізації даного об’єкта інтелектуальної власності та забезпечення захисту свої особистих немайнових та майнових прав у юрисдикції США.

Дана стаття носить інформативний характер. За детальною інформацією з приводу реєстрації винаходів у США, з врахуванням особливостей Вашого творчого науково-технічного рішення, втіленого у винаході, звертайтеся за консультацією до фахівців Патентно-юридичної компанії IPStyle.