Умови - IPSTYLE Spark it!
Вiд 24 Червня 2021

Умови роботи Сервісу

IPStyle online

Умови роботи Сервісу IPStyle online (далі — Умови), зазначені нижче, надаються компанією IPStyle з метою ознайомлення з ними та прийняття їх положень кожним відвідувачем сайту https://ipstyle.ua, що має бажання скористатися / користується Сервісом IPStyle online з метою отримання відповідних послуг компанії IPStyle.

Вiд 24 Червня 2021

1. Основнi визначення

Компанія IPStyle
— ТОВ «Айпістайл», ТОВ «Патентно-юридична компанія «Айпістайл», Адвокатське об’єднання «Айпістайл», що спеціалізуються на наданні послуг у сфері права інтелектуальної власності.

Користувач
— Клієнт та / або відвідувач сайту https://ipstyle.ua, що має бажання скористатися / користується Сервісом IPStyle online задля замовлення відповідних послуг компанії IPStyle.

Послуги
— послуги у сфері права інтелектуальної власності (IP), зокрема, але не виключно, пов’язані із набуттям Користувачем правової охорони у IP сфері щодо торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права тощо (IP об’єкти) в Україні та інших країнах; пов’язані із консультуванням спеціалістами компанії IPStyle щодо можливості охорони ідеї, технічного рішення, дизайну, іншого результату інтелектуальної діяльності Користувача як IP об’єкта; пов’язані з іншими питаннями у IP сфері, зокрема, оформленням договірних відносин щодо використання IP об’єктів (ліцензування, комерційна концесія тощо), захистом порушених прав в IP сфері в судових та інших органах державної влади, у претензійному порядку, на митниці тощо.

Сервіс IPStyle online (Сервіс)
— онлайн майданчик, розташований за посиланням http//:online.ipstyle.ua, який спрямовується й керується Компанією та діє з метою пришвидшення та полегшення отримання Користувачем Послуг, передбачених Умовами, а також має такі різновиди: Консультація online, IP огляд ідеї online, Анкета online.

Клієнт
— особа (фізична, фізична особа-підприємець, юридична), яка отримувала або отримує Послуги Компанії IPStyle.

Вiд 24 Червня 2021

2. Призначення i порядок використання сервiсу

2.1. Користувач на безоплатній основі має право:

 • використовувати Сервіс IPStyle online;
 • отримати послуги Компанії IPStyle, визначені в цих Умовах як результат використання Сервісу.

2.2. У випадку наявності потенційного конфлікту інтересів, Компанія IPStyle зобов’язана відмовитися від надання Послуг, визначених у цих Умовах як результат використання Сервісу із відповідним сповіщенням Користувача та видаленням усієї отриманої інформації, як встановлено у п.п. 4.2., 4.3. Умов.

2.3. Послуги Компанії IPStyle, не визначені в цих Умовах як результат використання Сервісу, не охоплюються (не регулюються) цими Умовами. Компанія IPStyle не зобов’язується цим надавати Послуги, які не передбачені положеннями Умов.

2.4. Сервіс IPStyle online залежно від предмету (спрямування) питання та / або спірної ситуації Користувача, задля вирішення якого Користувач має на меті отримати Послуги від Компанії IPStyle, має такі різновиди:

2.4.1. Консультація online

Консультація online — це різновид Сервісу, за допомогою якого Користувач може отримати безоплатну усну консультацію спеціалістів Компанії IPStyle із використанням відеозв’язку або іншого засобу онлайн-зв’язку.

Призначено для Користувачів, які поки що не мають, але бажають набути розуміння щодо:

 • загальних питань IP: що становить собою правова охорона, навіщо вона потрібна, щодо яких об’єктів можливе набуття правової охорони, які переваги в її набутті;
 • порядку набуття правової охорони у IP сфері в Україні та закордоном;
 • способів та можливостей захисту порушених або невизнаних IP прав, стратегії поведінки при звинуваченні в ІР порушеннях.
 • Результат — усне тридцяти-хвилинне (30 хв) консультування Користувача спеціалістами компанії IPStyle щодо:
 • сутності правової охорони IP об’єктів в Україні та закордоном;
 • шансів / ризиків, які можуть очікувати Користувача під час набуття правової охорони щодо свого IP об’єкта;
 • процедури реєстрації торговельної марки, авторського права, патентування технічного рішення / дизайну, офіційних зборів та інших платежів, пов’язаних із набуттям правової охорони у IP сфері тощо;
 • можливих шляхів вирішення та / або врегулювання конфліктних ситуації у сфері IP у претензійному, судовому порядку або в альтернативний спосіб.

2.4.2. IP огляд ідеї online

IP огляд ідеї online — це різновид Сервісу, за допомогою якого Користувач може подати на розгляд свою ідею, виріб (особливості його зовнішнього вигляду), технічне рішення (пристрій, система, спосіб або нове застосування вже відомого продукту чи способу) або інший об’єкт (логотип, інше позначення, музичний твір, аудіовізуальний твір, фотографії, сценарії тощо) задля отримання від Компанії IPStyle безоплатної оцінки можливості отримання Користувачем відповідної правової охорони у IP сфері. Призначено для Користувачів, що бажають набути розуміння щодо можливості:

 • реєстрації свого лого / позначення як торговельної марки;
 • патентування свого технічного рішення як винаходу / корисної моделі;
 • патентування дизайну свого виробу / упаковки;
 • реєстрації свого авторського права;
 • іншої або альтернативної правової охорони свого об’єкта / своєї ідеї.
 • Результат — надання Користувачу спеціалістами компанії IPStyle:
 • оцінки (висновку) в усній або письмовій формі щодо можливості охорони об’єкта / ідеї Користувача у IP сфері із визначенням шансів / ризиків, які можуть очікувати Користувача під час реєстрації / патентування або набуття (оформлення) іншої правової охорони; надання рекомендацій (за можливості) щодо процедури набуття правової охорони, надання Користувачу інформації щодо офіційних зборів, вартості подальших Послуг компанії IPStyle, пов’язаних із набуттям Користувачем правової охорони у IP сфері тощо.

2.4.3. Анкета online

Анкета online — це різновид Сервісу, за допомогою якого Користувач може надати Компанії IPStyle інформацію й документи шляхом їх заповнення та завантаження в онлайн форматі, що здійснюється Користувачем із метою наступного замовлення та отримання платних Послуг Компанії IPStyle, зокрема щодо:

 • реєстрації торговельної марки;
 • патентування технічного рішення або вигляду (дизайну) виробу / упаковки;
 • реєстрації авторського права на твір.
 • Призначено для Користувачів, що бажають набути правову охорону на визначену ним торговельну марку, технічне рішення або вигляд (дизайн) виробу / упаковки, об’єкт авторського права, за умови надання в подальшому платних Послуг компанії IPStyle.

Результат
— швидке і зручне надання Користувачем інформації та документів, необхідних для отримання зазначених вище платних Послуг Компанії IPStyle. Спеціалісти Компанії IPStyle мають можливість оперативніше проаналізувати надані відомості та звернутися до Користувача для укладення основного договору про надання відповідної платної Послуги, організації оплати Послуги, здійснення інших уточнюючих дій (наприклад, погодження остаточного переліку товарів / послуг за заявкою на реєстрацію торговельної марки або варіантів промислового зразка за заявкою), направлених на досягнення потреб Користувача.

Вiд 24 Червня 2021

3. Захист iнформації

3.1.
Інформація щодо сутності питання Користувача, у зв’язку із яким останній користується Сервісом, зокрема інформація про відповідні твір, ідею, виріб, технічне рішення тощо, повна інформація про заявників, будь-які документи, що завантажуються Користувачем (анотація або реферат твору (для літературних творів), зображення, описи, технічна документація тощо), у тому числі персональні дані, надані Користувачем із використанням Сервісу IPStyle online, має статус конфіденційної та підлягає режиму захисту, якщо інше не буде погоджено Компанією IPStyle та Користувачем. Компанія IPStyle бере на себе зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації та організовує технічні й організаційні засоби її захисту.

3.2.
Детальні умови режиму захисту конфіденційної інформації, так само як і обробки персональних даних встановлені й повністю охоплюються положеннями Політики.

4. Недопустимiсть конфлiкту iнтересiв

4.1.
Компанія IPStyle, враховуючи специфіку сфери Послуг, які нею надаються, маючи у своєму штаті, у тому числі, адвокатів, патентних повірених, має зобов’язання перед своїми Клієнтами:

 • сумлінно виконувати обов’язки, дотримуватися вимог законодавства, захищати інтереси Клієнта;
 • зберігати в таємниці відомості, одержані під час здійснення своїх професійних обов’язків / надання Послуг, зокрема суть порушених Клієнтом питань, зміст консультацій, порад, роз’яснень тощо.

4.2.
Враховуючи обов’язки, зазначені в п. 4.1. Умов, Компанія IPStyle зобов’язується відмовляти Користувачу в наданні своїх Послуг, що визначені в цих Умовах як результат використання Сервісу, якщо надання останніх зможе надати Компанії IPStyle інформацію / відомості, що можуть бути використані в справі, у якій Компанія IPStyle представляла / представляє або консультувала / консультує Клієнта з протилежними інтересами й конфлікт потенційно може розпочатися або вже існує, але не був вирішений (далі — конфлікт інтересів).

4.3.
У випадку настання обставин конфлікту інтересів, як встановлено у п. 4.2. Умов, Компанія IPStyle:

4.3.1.
зобов’язується в найбільш короткі терміни повідомити Користувача письмово або усно про конфлікт інтересів та про відмову від надання Послуг, які мали б бути результатом використання Користувачем Сервісу;

4.3.2.
зобов’язується в найбільш короткі терміни, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів із дня повідомлення Користувача про конфлікт інтересів, знищити (видалити) всю інформацію / відомості, що були надані Користувачем при використанні Сервісу та можуть становити конфлікт інтересів.

4.3.3.
не несе жодної відповідальності перед Користувачем за вказану відмову (ненадання Послуг).

Вiд 24 Червня 2021

 

5. Обмеження вiдповiдальностi i гарантії

5.1.
За жодних обставин Компанія IPStyle не несе відповідальності за надання Послуг, визначених у цих Умовах як результат використання Сервісу, у випадку:

 • настання будь-яких збитків Користувача внаслідок використання або неможливості використання Сервісу;
 • їх невідповідності вимогам або бажанням Користувача (наприклад, у випадку оцінки (висновку) про неохороноздатність технічного рішення або іншого об’єкта Користувача).

  Зазначене обмеження застосовується в межах, дозволених законодавством України в кожному конкретному випадку.

5.2.
Компанія IPStyle гарантує в будь-якому випадку докладати зусиль для належного функціонування Сервісу і його використання Користувачем. При цьому, Компанія IPStyle не гарантує, що використання Сервісу буде безперебійним, точним, своєчасним та захищеним від помилок.

Вiд 24 Червня 2021

6. Строки надання послуг

6.1.
Строки надання Послуг, визначених як результат використання Сервісу, варіюються в кожному окремому унікальному випадку, зокрема:

6.1.1.
у випадку використання Користувачем Консультації online, Компанія IPStyle здійснює консультування під час проведення Консультації online, призначеної на дату та час, що вибрані Користувачем. При цьому, за Користувачем та компанією IPStyle залишається право на зміну дати та / або часу Консультації online. У такому випадку, дата й час Консультації online погоджується за взаємною згодою;

.6.1.2.
у випадку використання Користувачем IP огляд ідеї online, Компанія IPStyle у найбільш короткі терміни, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомляє Користувачу оцінку (висновок) в усній або письмовій формі (за необхідності, у той самий термін, Компанія IPStyle може запитати в Користувача додаткову інформацію для можливості надати оцінку (висновок); при цьому, термін надання оцінки (висновку) може бути продовжений на термін надання Користувачем додаткової інформації);

6.1.3.
у випадку використання Користувачем Анкети online, Компанія IPStyle у найбільш короткі терміни, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, зв’язується із Користувачем у телефонному режимі або із використанням email для укладення основного договору про надання відповідної послуги, організації оплати послуг, здійснення інших уточнюючих дій для надання відповідних платних Послуг.

Вiд 24 Червня 2021

7. Засоби зв’язку

7.1.
У випадку будь-яких запитань щодо порядку користування Сервісом, що виникають до або під час користування, Користувач має право звернутися до Компанії IPStyle електронною поштою або телефонним зв’язком за контактами, розмiщенними тут

вирiшимо проблему
Залиште заявку i ми зв'яжемося
Наші фахівці зв'яжуться з вами в найкоротші терміни для вирішення вашої проблеми
Залишаючи заявку я даю згоду на обробку моїх персональних даних