Польща: визнання торговельної марки добре відомою


Останнім часом спостерігається тенденція переорієнтації українського бізнесу на ринки Європейського Союзу. На сьогодні Польща є одним з найважливіших економічних партнерів України, тож не дивно, що чимало вітчизняних виробників починають свою господарську діяльність за кордоном саме з виходу на польський ринок. Перспективи такого виходу та переваги від нього зрозуміти доволі просто, проте не варто забувати й про певні труднощі, з якими може зіштовхнутися українська компанія-виробник.

​Якщо Ви плануєте ведення господарської діяльності у Польщі, Вам необхідно зареєструвати власну торговельну марку (далі – ТМ) в національному патентному відомстві. Однак інколи трапляються випадки, що така ж або схожа ТМ була вже раніше зареєстрована на цій території. Відповідно до польського законодавства, це означає, що ТМ ідентична або схожа з раніше зареєстрованою чи поданою на реєстрацію не може отримати правову охорону. Також можливий варіант, коли власник ТМ не хоче реєструвати її на певній території через нестачу часу або з інших причин. Виходом із такої ситуації може бути спроба визнання своєї ТМ добре відомою.

Які ж переваги дає визнання ТМ добре відомою її власникові? Якщо власник має незареєстрований на території певної країни знак, але який є загальновідомими в іншій країні, що приєдналаcя до Паризької конвенції (Польща також є учасницею Паризької конвенції), то він має право заборонити використання позначення, якщо доведе факт загальновідомості останнього та існування ризику змішування між належним йому знаком та конфліктуючим позначенням. При цьому власник звичайного знака може реалізувати право заборони зареєстрованого позначення лише виключно в межах території, зазначеної в заявці на реєстрацію знака для товарів та послуг.

​Також важливим моментом є те, що правова охорона ТМ, у разі визнання її добре відомою, поширюється також на товари та послуги, які не є спорідненими з тими, для яких ТМ була визнана добре відомою, якщо використання цієї ТМ іншою особою щодо таких товарів та послуг буде вказувати на зв’язок між ними, а власникові добре відомої ТМ і його інтересам може бути нанесено шкоду. Це означає, що ми можемо говорити про ширший обсяг правової охорони.

​Варто звернути увагу на відмінності в регулюванні та правовій охороні інституту добре відомої ТМ в законодавстві України та Польщі. Охорона прав на добре відому ТМ в Україні здійснюється згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції та з урахуванням ст. 16 Угоди ТРІПС.

Добре відомою ТМ визнається позначення, що фактично використовується як ТМ, однак не має правової охорони в Україні. Таке позначення, внаслідок тривалого використання, має набути в країні широку відомость серед визначеного кола споживачів щодо товарів або послуг, які виробляються або надаються певною особою. На відміну від України, в Польщі існують три різні терміни на позначення добре відомої ТМ. Різницю між ними визначити доволі важко, адже ні в польському законі про промислову власність, ні в міжнародних актах, ні в актах права ЄС досі не існує єдиного чітко визначеного поняття добре відомої ТМ. Проте терміни функціонують у правовій системі, в доктрині, а також в господарській діяльності, тому розуміти їх значення варто виходячи з практики.

​З огляду на розпізнавання знаку споживачами та ступінь знайомості з ним, на сьогодні в Польщі існують такі види ТМ: загально відома ТМ; реномована ТМ (ТМ з репутацією); відома ТМ, яка одночасно є і загально відомою, і реномованою. Усі три поняття дійсно дуже схожі між собою, тому більш доречним видається говорити не про існування трьох різних знаків, а про три рівні правової охорони.

​Перший з них – визнання знаку таким, що має репутацію (renomowany znak towarowy). Такий знак має бути зареєстрованим у патентному відомстві, а власникові необхідно довести, що це позначення, яке викликає у споживачів асоціацію з високою якістю товарів та послуг, позначених цим товарним знаком, символізує перевірену якість.

​Відповідно до Рішення апеляційного суду у Вроцлаві від 17.12.2008 р. (I ACa 988/08), ТМ з репутацією – це позначення, відоме значній частині споживачів товарів та послуг, які воно позначає. Воно має велику рекламну цінність, що виникає з усталеного у свідомості споживачів переконання про дуже високу якість товарів, які ним позначаються. Прикладами ТМ з репутацією можуть слугувати такі всесвітньо відомі позначення як RED BULL, L’OREAL, Adidas, GUCCI. Водночас варто зауважити, що найбільший відсоток ТМ з репутацією (як і загально відомих) належить вітчизняним компаніям-виробникам, що свідчить про неабияку зосередженість на національному ринку.

​Наступним рівнем є визнання знаку загально відомим. Така ТМ є аналогом української добре відомої ТМ. Під цим поняттям розуміють позначення, що є відомим та впізнаваним серед принаймні половини потенційних споживачів. Однак воно не є зареєстрованим в національному патентному відомстві.

​Цікавим є той факт, що для визнання знаку загально відомим не обов’язкова наявність товарів чи послуг на території Польщі. Якщо за допомогою довготривалої рекламної кампанії або будь-яких інших медіа-засобів знак став впізнаваним серед більшості потенційних споживачів, це може також слугувати підставою для визнання його загально відомим.

Щоб отримати статус загальної відомості, ТМ повинна бути: відомою на більшості території Польщі; співвідноситися з певним окресленим колом товарів чи послуг потенційними споживачами, які проживають на території Польщі; бути широко відомою серед потенційних споживачів, що означає – серед більше ніж половини осіб такої групи.

​Існує ще третя категорія – відомі товарні знаки (slawne znaki towarowe) – це ТМ, що є загально відомими та водночас знаками з репутацією. Такі знаки повинні бути зареєстровані в національному патентному відомстві, вони мають сильнішу охорону.

​У чому ж полягає різниця правової охорони загально відомих ТМ і ТМ з репутацією? По-перше, загально відомий товарний знак не є зареєстрованим в національному патентному відомстві. Проте, з огляду на велику популярність та впізнаваність, він користується такою ж правовою охороною, як і зареєстровані знаки. Товарний знак з репутацією завжди є зареєстрованим для певних товарів та послуг.

​По-друге, говорячи про відмінності між загально відомим товарним знаком та знаком з репутацією, варто відзначити різний обсяг правової охорони. Так, охорона знаку з репутацією є набагато ширшою, адже надається щодо товарів та послуг не ідентичних і не подібних до тих, які були зареєстровані для цього знаку. Водночас загально відомий знак може охоронятися лише щодо тих товарів та послуг, для позначення яких він призначений і використовується.

​По-третє, критерії впізнаваності набагато вищі у знаку загально відомого. Від знаку з репутацією очікується, що він буде символізувати перевірену якість товарів та послуг, для яких був зареєстрований.

Отже, до яких заходів може вдатися український виробник, що хоче визнати свою ТМ добре відомою на території Польщі? Зараз йдеться про категорію загально відомих ТМ, для яких не вимагається реєстрація. Як і в більшості країн-членів ЄС, національне законодавство Польщі не передбачає процедури чи переліку особливих вимог, на які можна було б посилатися, визначаючи ТМ добре відомою. Проте власникові варто пам’ятати про основні критерії, що склалися на практиці, за якими можна довести загальну відомість свого знаку.

​Щоб бути визнаним загально відомим, товарний знак повинен:
  • ​володіти функцією товарного знаку, тобто вживатися в економічній діяльності для позначення певних товарів чи послуг; 
  • бути відомими серед принаймні половини потенціальних споживачів (тут варто зауважити, що споживачами, відповідно до польської судової практики, вважаються особи, зацікавленні у придбанні товару чи послуг, тобто певне окреслене коло осіб, а не загал всіх людей, що проживають на території країни); 
  • бути відомим на всій території країни або на значній її частині.

​Також власник ТМ може навести наступні аргументи на користь визнання ТМ загально відомою: тривалість використання знака на території Польщі, сила розпізнавального знака, успішна рекламна та маркетингова компанія, внаслідок якої знак набув широкої впізнаваності серед потенційних споживачів.

​Таким чином, визнання ТМ добре відомою в Польщі є одним зі способів отримання правової охорони без потреби реєстрації. І хоча процедура є дещо складною, а критерії не чіткими, після успішного визнання ТМ добре відомою власник отримує багато незаперечних переваг.

​Власникові національної ТМ, який тільки збирається виходити на польський ринок і реєструвати її в патентному відомстві, варто бути обережним, адже якщо його ТМ є ідентичною або подібною до знаку, що визнаний знаком з репутацією в Польщі, власник протиставленого знаку може навіть подати позов до суду та в переважній більшості випадків успішно виграти справу.

Марія Шиманович
Юрист Polish Desk,
​Департамент міжнародного захисту прав ІВ IPStyle

Стаття для "Юридичної газети", №47-48 (посилання на версію PDF)