Угода про Асоціацію з ЄС: зміни в правовій охороні торгових марок


Знак для товарів і послуг - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. У Цивільному кодексі України відносно знаку для товарів і послуг вживається термін торговельна марка. По суті термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні.
Відповідно до законодавства України, знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу.
Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державною службою інтелектуальної власності України.

У зв’язку із ратифікацією Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе ряд зобов’язань щодо внесення змін в законодавство щодо ТМ.
Одним з ключових зобов'язань є відкриття для загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію торгових марок. Аналогічні бази на сьогодні відкриті в багатьох країнах світу: США, Великобританії, Австрії, Бельгії, Болгарії, а також багатьох інших.

Це дає можливість:
- відстежувати заявки, які подаються з порушенням прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA може відстежувати всі схожі заявки - KOMASHKA, РОМАШКА, DOMASHKA і пр .;
- своєчасно подавати опозиції проти реєстрації тих ТМ, які компанія вважає поданими з порушенням її прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA вважає, що ТМ РОМАШКА подібна до ступеня змішання з його ТМ, тому ще на етапі реєстрації ТМ він може подати свої доводи проти такої реєстрації; з мінімальними витратами оцінити можливість реєстрації нової ТМ, а також ризики звинувачення в порушенні прав при виводі продукту з цієї ТМ на ринок.
Станом на сьогодні, така база поданих на реєстрацію ТМ є закритою, інформацію можна отримати тільки замовивши пошук у філії Державного підприємства “Інститут промислової власності” (Укрпатент), вартість якого складає від 720 грн. за 1 ТМ.
У зв’язку з цим мало розвинена практика подачі опозицій проти реєстрації ТМ, і, як правило, про ТМ, що порушує права, дізнаються вже постфактум - після її реєстрації.
Визнати недійсною вже зареєстровану ТМ згідно з українським законодавством можливо тільки в судовому порядку.
Відкриття бази дасть поштовх в Україні для подачі протестів на стадії реєстрації ТМ, зменшить кількість судових позовів, а також здешевить процес оцінки доцільності реєстрації торгової марки.

Варто зазначити, що у реєстрації торговельної марки може бути відмовлено, якщо вона є ідентичною з раніше зареєстрованою торговельною маркою або якщо її можна сплутати з іншою торговельною маркою.
Збільшиться термін невикористання ТМ для дострокового припинення свідоцтва.

У більшості країн існує можливість дострокового припинення прав на ТМ у зв'язку з її невикористанням. На сьогоднішній день згідно ч. 4 ст. 18 Закону "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої дати після публікації, будь-яка особа має право звернутися в суд із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. І тільки якщо власник ТМ зможе вказати поважні причини такого невикористання (наприклад, обмеження імпорту), свідчення не буде достроково припинено.
На практиці дана можливість дострокового припинення свідоцтва досить часто використовується. Наприклад, компанія провела пошук і за результатами пошуку знайшла подібну ТМ, виявила, що така зареєстрована ТМ не використовується. В такому випадку можливо:
1) змінити позначення на інше;
2) зібрати доказову базу про невикористання ТМ і достроково припинити свідоцтво на ТМ.
Відповідно до ст. 197 Угоди про Асоціацію цей термін збільшиться з 3 до 5 років, що в свою чергу обмежить можливість дострокового припинення прав на ТМ. З одного боку, дане збільшення терміну співвідноситься з терміном для створення бізнесу

Марія Ортинська,
патентний повіренний України,
директор IPStyle


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Угода про Асоціацію з ЄС: зміни в правовій охороні окремих об'єктів інтелектуальної власності
Community trademark або торгова марка Євросоюзу
Захист прав інтелектуальної власності на митниці