Роль багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) при патентуванні технічних рішень


Важливою частиною заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель) є формула винаходу (корисної моделі), яка визначає обсяг правової охорони об’єкта патентування. Від того, наскільки правильно складена формула винаходу (корисної моделі), наскільки повно в ній виражена суть технічного рішення, залежить обсяг прав патентовласника, що надає йому серйозні переваги перед іншими учасниками ринкових відносин. Крім того, основним юридичним документом, який розглядається в судовому порядку, та визначає межі правової охорони є формула винаходу, а всі інші документи заявки є додатковими та пояснюючими.

За структурою формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою, тобто такою, що складається з одного пункту або багатоланковою, тобто такою що складається з декількох пунктів, які знаходяться один від одного в певній залежності.
Досить часто в процесі підготовки заявки на патентування, виникає питання щодо вибору — одноланкової формули або багатоланкової? Рішення у виборі структури формули приймає заявник.

Основні переваги використання багатоланкової формули:
- це, по-перше для заявника є більш вигідним з точки зору витрат на патентування,
- по-друге надає заявнику більш можливостей для зміни формули на етапі кваліфікаційної експертизи,
- по-третє і найголовніше - перевагою багатоланкової формули є можливість в її рамках більш повно розкрити винахід, що, в свою чергу, залишає менше можливості обійти об'єкт винаходу та попереджає можливе порушення прав патентовласника .

Відносно першої переваги наведемо такий приклад: заявниками були отримані два патенти на корисні моделі, які розкривають два аналогічних рішення:
Формула першого рішення:
Пристрій для гоління з лезом з аморфного (склоподібного) матеріалу, що містить принаймні один ріжучий елемент у вигляді продовгуватого тіла з непаралельними гранями, лінія перерізу яких є ріжучою кромкою, в корпусі якого закріплено ріжучий елемент, при цьому краї фрагментів корпуса, розміщені з боку ріжучої кромки, знаходяться в одній базовій площині з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що матеріалом ріжучого елемента є аморфний (склоподібний) матеріал, кут між гранями становить 20-35°, а кут між однією з граней ріжучого елемента та базовою площиною становить 0-10°.
Формула другого рішення:
Пристрій для гоління з лезом з кристалічного матеріалу, що містить принаймні один ріжучий елемент у вигляді продовгуватого тіла з непаралельними гранями, лінія перерізу яких є ріжучою кромкою, в корпусі якого закріплено ріжучий елемент, при цьому краї фрагментів корпуса, розміщені з боку ріжучої кромки, знаходяться в одній базовій площині з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що матеріалом ріжучого елемента є кристалічний матеріал, при цьому кут між гранями становить 20-35°, а кут між однією з граней ріжучого елемента та базовою площиною становить 0-10°.
Як видно з наведеного, дві корисні моделі захищають пристрій для гоління, лезо якого виконане з подібних по своїх фізичних властивостях (міцність, твердість, а отже і зносостійкість) матеріалів.

В такому випадку, доцільніше було би використовувати формулу з одним незалежним пунктом та одним залежним пунктом, який би відображав варіант використання матеріалу, з якого виготовляють лезо. В такому випадку, формула корисної моделі була би представлена таким чином:
1. Пристрій для гоління з лезом з аморфного (склоподібного) матеріалу, що містить принаймні один ріжучий елемент у вигляді продовгуватого тіла з непаралельними гранями, лінія перерізу яких є ріжучою кромкою, в корпусі якого закріплено ріжучий елемент, при цьому краї фрагментів корпуса, розміщені з боку ріжучої кромки, знаходяться в одній базовій площині з ріжучою кромкою, який відрізняється тим, що матеріалом ріжучого елемента є аморфний (склоподібний) матеріал, кут між гранями становить 20-35°, а кут між однією з граней ріжучого елемента та базовою площиною становить 0-10°.
2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що матеріалом ріжучого елемента є кристалічний матеріал.
Тобто, використання багатоланкової формули в даному випадку, надало би можливість заявникам в два рази менше сплачувати кошти на подання заявки, публікацію заявки та підтримання патенту чинним.

Відносно другої переваги наведемо такий приклад: при поданні заявки на винахід нової суміші для термоакумулюючих виробів, заявником до відмітної частини в незалежний пункт формули було внесено, що дана суміш додатково містить компоненти «X» та «Y» в вказаних співвідношеннях. Крім того, в залежний пункт формули було внесено, що суміш по п.1 додатково містить компонент «Z» при певному співвідношенні.
А при перевірці патентоздатності даного винаходу експертизою було встановлено, що використання компонент «X» та «Y» разом з компонентами, викладеними в обмежувальній частині формули є відомим для досягнення технічного результату, що полягає в підвищенні термоакумулюючих властивостей нової суміші, тобто даний винахід не відповідає критерію патентоздатності «новизна» по незалежному пункту формули.
Але, при перевірці залежного п.2 формули винаходу, експертизою було встановлено, що використання компоненти «Z» разом з компоненти «X» та «Y» та з компонентами, викладеними в обмежувальній частині формули є не відомим для досягнення технічного результату, що полягає в підвищенні термоакумулюючих властивостей нової суміші. Тобто, при аналізі залежного пункту формули винаходу, був зроблений висновок, що варіант виконання винаходу, охарактеризований ознакою використання компоненти «Z», що включена в залежний пункт формули, разом з компонентами «X» та «Y», відповідає критерію патентоздатності «новизна».

Так відповідно ст.6.5.4.1. «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»: Якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу. Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

Тобто, заявнику запропонували відкоригувати незалежний пункт формули з включенням ознак залежного пункту в незалежний. При здійсненні такого коригування формула винаходу буде викладена таким чином: «Суміш для термоакумулюючих виробів, яка відрізняється тим, що додатково містить компоненти «X», «Y» та «Z», при наступному співвідношенні компонент (інгредієнтів)…».

Таким чином сформульовано варіант формули, що відповідає винаходу, який є патентоздатним (по критерію «новизна»), і у випадку позитивної подальшої перевірки, заявник має змогу отримати патент на винахід зі зміненою формулою.

Використання багатоланкової формули дає змогу заявникам охарактеризувати групу винаходів, наприклад на пристрій та спосіб роботи пристрою або на пристрій та спосіб його виготовлення, що дає можливість заявнику (майбутньому патентовласникові) максимально повно представити винахід, відокремити його від усіх інших об'єктів техніки і чітко сформулювати максимально можливий обсяг захисту.

Для того щоб уникнути суттєвих помилок або недоліків при складанні формули винаходу (корисної моделі) рекомендуємо залучити профільних фахівців. Це посприяє підвищенню комерційної цінності патенту, спростить процес складання формули і опису винаходу, а також надасть можливість всебічно захисти своє технічне рішення.

Ірина Ортинська
керівник департаменту винаходів і корисних моделей